Who is Bruce Perry Brain Development

Bruce Perry: Barndomstraumer og hjernens udvikling

Bruce Perry he Grundlægger af TheChildTraumaAcademy i Houston, USA og holdt oplæg på Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologers international seminar in November 2017. Læs her en reportage from seminaret and from more at video about hans model, som integrerer principper brat i neurovidenskab Work with børn, family and omgivende samfund.

Af psykolog Irene Christiansen. Ansat i Dignity, Dansk Institut mod Tortur

 

Børn påvirkes are 100 aar, for de fødes, lød Bruce Perrys in-passage replica. Igennem et langt and virksomt work har Bruce Perry været optaget af, hvorledes dream vandrer fra ene til the next generation. Han focussers on the forbindelsen inellem neurovid cable viden, and hvad the clinic viser sig and ikke at least virker, når mennesker shall have professional hjælp.

Much mennesker's psychological problems and end-of-life problems can be hypothesized for the purpose of trauma traders in the future. The illustrerede Perry via Komplekse ’traume’-stamtræer, which includes all negative påvirkninger fra tidligere generations. I et eksempel drejede det sig om den anonymous speech and mand Dexter. I skolen blev Dexter quickly marginalized, and han blev i increasing degree set i dårligt selskab. På et tidpunkt begyndte Dexter at begå kriminalitet, hvilket kulminerede i, at han begik et drab på en bar i en yderst presset situation.

Because no one else knows the form, they have a long time to adækvat hjælp long tid for the forfærdelige traders, mener Perry. Dexter varnish forud for drabet blevet registered in various systems 65 gangs i old, både i skole- and sundhedsvæsen including hos politiet. På de både mors og fars side var the valley om alvorlige stressninger, såsom stofmisbrug, alcoholism, overgreb and fængsling, hvilket Dexters ’dream’-stamtræ viste. In sådan viden bør only the professional ind på sporet af, at denne dreng all he takes a risk.

Dexters tell from the USA, with the next 65 registrers, viser imidlertid på sørgelig vis, at professional often he was on stand to identify and intervenere rescued. Dette skyldes kassetænkning, the foregår separately fx inden for skole-, sundheds- and retsvæsen. Ikke at tænke ud over his own contekst forhindrer os i at opnå en fundamental disclaimer af, hvad der er on spil. For the forskellige systemer taler ikke together, lyder Perrys udsagn, and systemer he hver is påvirket af other lineære tænkning. Perrys budskab he, at vi bør udvikle avancerede oversigt, which netop included trauma data, and in the higher degree forward the udbredte tendens to at the tænke éndimensionelt / i causality, når vi har med mennesker at gøre.

The Neurosequential Model of Therapeutics

In the clinic, forest management should be provided and required, as long as the Bruce Perry model The Neurosequential Model of Therapeutics (forkortet NMT) op til at inddrage tværvidenskabelige input fra neurobiologi, neurosociologi, neurovidenskabelig udviklingteori, herunder udviklingspsykologi, og anthropologi. NMT fungerer som et udredningsværktøj, the tillige styrker kvaliteten af ​​forskningsdata om barndomstraumer and hjernens udvikling - and vice versa. Perry gennemgik en række hjerneststruer og -områder including forklarede i flæng lidt om gener, synapser, neural netværk og -processer for at bane vejen for several hovedpointer:

Selv i fostertilstand foregår the sansning via hjernen. Så snart barnet fødes, udvikles et enormous atal synapsers inden for the first 1½ leveår. Barnets omsorgsperson / omsorgspersoner har til opgave at være 1. til stede (present), 2. opmærksom (attentive), 3. afstemt (attuned) and 4. active handlende i forhold to barnet (responsive). Ombudspersons aflæser barnets signals, and når barnets physiologiske ubehag lindres, udløser the dopamine in the barnet. Dette er nydelsesfuldt for barnet, velvet med at hensigtsmæssige neural netværk udvikles. Lige efter fødslen er barnet meget ureguleret. Det he omsorgspersonens opgave at introducere regular ’rytmer’, såsom at vugge barnet, synge for det, ae and stryge dets krop, så barnet atter opnår hensigtsmæssig regulering i situationer med ubehag. Relationer he således also in a neuro-optics afgørende in menneskelivet, for it via others, at vi can opnå a suitable form for regulation.

The commer, at i den menneskelige hjerneheilles (uanset alder) precortical information for the cortical af slagsen. Fx shall be pre-cortical information in the headers at the bottom or left at the same level for the first time, the basal level in the background, as well as the main system and the limb system, for which maneuvers can be handled according to the information given in the subsequent process.

Selvom vi door on front of its own fornuft, and at vi selv har styringen, udløses både individually and collectively menneskelig adfærd often af ​​indre, mere basic information. Ren intentionel adfærd forekommer sjældnere end antaget. Hele the amerikanske økonomi baseres på precortical processer, siger Perry. Vi er impulsive and køber ting, vi ikke har brug for. Dette kan vi grine af. Men for the lille dreng, hvis far slår moderen, he det ramme alvor. Han får skabt indre forbindelser imellem ’hankøn’ and trussel. This is where the origin and the limb system are concerned, and the commissions are overworked. Basale lay eller niveauer i hjernen kan bl.a. ikke håndtere tid, hvormed fx dét at udskyde en spontaneous or impulsive handling bliver umuligt. Drengen oplever, at den overhængende trussel, fx en anden mand end faderen, sker lige nu, and urgent dealers derefter både spontaneously and uovervejet.

Rent indlæringsmæssigt he dette iflg. Perry en del af forklaringen på, at vores ’top down’ and cognitivt tilpassede interventioner ikke he effective i forhold til børn and unge with many dreamers i bagagen. De børn, vi arbejder med, siger Perry, has been liable for cortical input and has been issued at reagere meget mere direct på deres precortical information at the end of each event. Alligevel går fejlagtigt vi ud fra, at this børn and unloader sig påvirke af ’top down’ metoder, the direct style imod the cortex and the hearing fornuft.

Bruce Perry less ydmygt om, at hans perspective ikke nødvendigvis shall reimburse other clinicians, for models he is often liable - and alligevel brugbare. Dét, det gælder om, er at lære principperne bag en given model, mener Perry, uden dog at vi selv behøver kende til all facts. Men vi shall have as much as the clinic described in the end who opnås via gængse diagnostic systems, sub-exciters. In the USA, you can end with 5-6 diagnosers on each gang, and at mekanismerne bag symptomerne bliver afdækket. The above mentioned bliver is inadequate at the forest barnet på. Et enkelt overgreb, before forfærdeligt the end he, betyder eksempelvis ikke det together som vedvarende overgreb.

Udfordringen he found a stranger to groups and meningsfuldt and on baggrund of specific burdens and / or traumatic traders in their barndom or other livestock fibers. The handler både om at kunne indhente valid and pålidelige data including skabe et tværfagligt foundation for, at the clinic team can gøre their work, men social workers gør sit inden for et stort disclosed system with many complete actors. Perry's own organization works intenst for en grundig oplæring and certificering af Klinikere i anvendelsen af ​​NMT. Dette has to continue, at which work can be done with the current store samples. Ud over i USA he der Klinikker i Europe og i Australia. Kultursensitet tilstræbes, herunder oplæring and anvendelse af NMT-tilgangen on the local sprog.

Stress - kaos eller resiliens

NMT dealers ikke alene om at forest baggrunden for problemers opståen, men given også indsigt i, hvordan forandring Kommer i stand. Naturligvis he hjernens plasticitet different hos børn togetherlignet with unge and voksne. Lack of factors påvirker et menneskes level of function. Fx can be generous or robust. Tilknytning spiller also in role. Men hvordan can det sikres bedre, at barnet eller den unge kan forblive mere hensigtsmæssigt reguleret i en tilværelse, which he fuld af forskellige stressorer?

This should be noted, at the stressor ikke alene gør skade, men also can be requested resiliens. Stress can be factually med to at helbrede os, gør Perry sig to fortaler for. Hver gang den menneskelige hjerne udsættes for nye stimuli, bliver det med lynets have registered, hvorvidt de nye stimuli he velkendte eller ukendte. He de ukendte, more active et stress-respons. Only the desuden skelnes imellem en control form for aktivivering og en kaotisk aktivivering. Ved rimelig udfordringer øges stress-responset and reduceres subsequent. At opleve ubehagelige forstyrrelser (eng. rupture) and at blive brighter repairs (eng. repair) he med til at opbygge resiliens. Mennesker bliver ikke robust uden en vis grad af sådanne forestry relser.

Men hvad sker der, hvis aktiviveringen, her stress-responset, ikke aftager? Perry fortæller om drengen Billy, hvis alenemor fik en ny kæreste, som udøvede psykisk vold imod modernen. Selvom dette ikke i gængs terminologi er et direct dreams, var denne drengs nervous system alligevel hele tiden aktiviveret. Som tiden with the forandrede family situation gik, clarified drengen sig dårligere i skolen and kunne ikke longer gennemføre various tests særlig godt. Billy var ude af stand til at forklare, hvad der skete derhjemme. Han var worried fra start hver tomorrow.

The he hos Billy and other tale om a kaotisk form for stress og tilsvarende høj grad af arousal, hvormed adgangen til cortex ikke er lige så tilgængelig so in rolige hour. Vi ved, siger Perry, at børn with stress in bagagen next ikke can clear udfordringer. Alligevel sætter vi sådanne børn in the same classeværelse som de other elever. Børnene kan på den måde føle sig ’tight’ for ikke at fungere, hvilket bare gør situations værre. I de leste college class have more fået til opgave at undervise i forhold til named cut. The velfungerende børn and some piping signs are sådan undervisning, mens de form and possibly misbrugte børn kommer bagud and mister modet. I takt med at this børn bliver ældre, opfattes problemet med at være bagud own forskellige linser: Først tænker de professional eksempelvis i ADHD, ordblindhed or reduceret begavelse. Senere he der mere focus på, hvorvidt den unge udviser antisocial eller evt. Criminal adfærd.

Traumer and terapi

Hjernen skaber både mening and fungerer as in projective mask, idet to other things in action and intention. Also når the fare eller ubehag på færde. Perry tilføjer flock-fænomenet til Cannons oprindelige fight or flight: Inden vi reagerer på noget mærkværdigt eller formulant, orienter vi os efter the other reaction på selv together stimulus. Vi brakes op and ser, hvad de other gør. Deraf begrebet flock.

Traumatiske hændelser er, ud over deres frygtelige indhold, kendetegnet ved combinations af at være tilstrækkelig unikke og emotional forankrede. Manden, who truer dig med sin pistol i garagen, vil være den, who specifically har skadet dig psykisk. For the silent music from the radio, which is played in the bag base and the halvmørke stemning on gerningsstedet, huskes også, tilføjer Perry. Lyde, lugte, farver o.l. (closely. evocative cues) can senere active en kæde af traumatiske erindringer, as for cortex til at hatch ned and offered for forbrydelsen til at undgå en række - objective set - neutral connections. Optræder of the flashbacks, he disse for det meste af kort varighed. Men flashbacks vidner om lacking regulation, hvilket er en meget ubehagelig tilstand at is sig i.

Det he forested, at man i en del terapi, via bl.a. Fortælling, forsøger at fore offers tilbage to be registered for at bryde de forkerte associationer. I terapi kan vi tale om traumerne, men vi risikers at trække tæppet væk under fødderne på dem, vi arbejder med, ved at retraumatisere dem. Det, who can udholdes af clients, can clients kun selv vurdere. Det he meget vanskeligt at aflæse, hvad the kan anses som en appropriate dose, når dreams ’genbesøges’.

Perry fortæller om en lille dreng, the havde set sin mor blive myrdet af en Fremdmed indbrudstyv. En dag, et stykke tid efter drabet, continue barnet spontaneously en ekspedient (the i udseende mindede lidt om modernen), at hans mor var død. Exspedientens svar ’Det he any ked af at hearing’ ended med at være mere afstemt end faderens forsøg on subsequent at tale om the døde mor med sin søn. Faderen havde tolket drengens budskab to the tilfældige ekspedient som en åbning, men urge var ikke lige så ready, som faderen troede. Dose var for stor. Det, the skete together with ekspedienten, var til gengæld en ægte terapeutisk udveksling. Og the slags kan der være en del af tilfældige steder, lyder Perrys constatering. You can give mening at have blik for sådanne terapeutiske muligheder rundt omkring, fx via en lærer, en legekammerats forælder or other. At the slags can ske spontaneously open treatment, can be announced løfte dele af åget fra psykologens skuldre.

Terapi handler ikke om at slette erindringer, men at bygge nyt op via gentagelser. I den proces skabes nye neural forbindelser / associationer. Hvis et ne old netværk shall be changed, shall be more active in the first place. Rytmisk aktivitet can have en berettigelse i forhold til at genetablere en hensigtsmæssig grad af regulering. EMDR adresserer noget i den retning, ligesom dét at gå, days dybe indåndinger, lytte til music or strength can require en mere stable regulation.

Mennesker, who he tries tilknyttet, he meget bedre beskyttet imod traumer - selv i livsperioder, hvor de oplever længerevarende modgang. Trygge relationer virker positively regulating and bør both inddrages in therapeutic forløb. Barnet eller den unge, somehow traumatiseret, behøver ikke ’dissociere’, når en naturlig relationel buffer, i form af bl.a. psychologist, he tilgængelig. Så meget the more giver the mening at være extra opmærksom på de unrelational miljø uden for therapies.

Engagement og det modsatte af engagement (eng. disengagement) he en del af terapiens Grundrytme and åndedræt. Når he active hos barnet eller den unge, he regulering mulig, påpeger Bruce Perry. After that, psychologists should often work on foreign clients' engagement on ny, following for any regulation - and on third-party matters. I treat the tale om magiske øjeblikke, når psychologists, som stedfortrædende omsorgsperson, hjælper barnet eller the unknown til at regular sin ekstreme degree af stress. I fiber with regulation er rækkefølgen typisk at intervenere på et fysisk trin (eng. regulate), et interpersonelt trin (eng. relation) and til sidst et cognitivt trin (eng. reason). At that point, you can control the sker, it nøglen til helbredelse and vækst. Lack of engagement (eng. disengagement), fx når man dagdrømmer, can be en meget vigtig del af dét at lære. Perry problematiserer, hvis også denne milde udgave af dissociering patologiseres. At lade sindet vandre kan være helende, less han os om.

Psykologens egenomsorg

Bruce Perry's international seminar on the hæld, and the announcement theme The Cost of Caring: Secondary Traumatic Stress There is no need to know if there is anything wrong with you. Dog foreigners are med al tydelighed, at Perry in the degree støtter, at the treating såsom psychologist shall have mulighed for mere egenomsorg and omsorg, at the end he is in the latest modern organizers and treatment institutions. Det he så afgørende, at vi selv er velregulerede and ikke nedslidte, når vi work with available men. Mennesker ’smitter’ go there, også i psykisk forstand. The listener sandsynligvis external parties, at the organizers and treatment institutions and in praksis priority medarbejderes egenomsorg and giver plads for omsorg. Som det ser ud i dag, he desværre en samfundsmæssig tilbøjelighed til at negligere betydningen af ​​the menneskelige factor i professionelt hjælpearbejde og days os for given.