Aanbesteding what data is

External sources (not checked)

Provided that the collected supernatant within 48 hours after derSamplingbei - 80 ° C, it can be used again for a virological examination.
I.ndien het verzamelde see belowbynatans within 48 uur na de verzameling is opgeslagen bij –80 ° C, may not be bad één no voor virological onderzoek been brewed.
When building the necessary skills, the focus is on, for example, the following areas: Improving the effectiveness and efficiency of all security-related systems, equipment, instruments and procedures that are used at border crossing points (e.g. identification of people when crossing the border, non-invasive detection of people and goods, tracing of substanceszen,Sampling,ruhpossible detection including data acquisition and evaluation, etc.); Improving the security of European land and sea borders (e.g. through non-invasive or underwater detection of vehicles, location of vehicles, spatial detection including data acquisition and analysis, surveillance, remote operations, etc.); Maritime safety; Assessment and management of (illegal) immigration flows.
(bv. identificatie van inreizende Personen, niet-invasieve opsporing van Personen en goederen, het traceren van stoffen, monsterneming, teledetectie waaronder data-acquisitie en -analyse, enz.); verdict van de veiligheid van de land- en zeegrenzen van Europa (bv. door niet-invasieve en onderwaterdetectie van voertuigen, het traceren van voertuigen, ruimtelijke herkenning waaronder data-acquisitie en analyze, bewaking, operaties op afstand, enz.
In order to make it easier to carry out controls and investigations according to a coordinated concept and to create legal certainty for those involved, guidelines are provided rSamplingund Establish evidence.
He serve Richtsnoeren inzake de bemonstering en opsporing te been ontwikkeld teneinde een gecoördineerde benadering van controles en inspecties te bevorderen en de exploitanten rechtszekerheid te bieden.
In order to facilitate a coordinated approach to investigations and controls by the Member States, the Commission will provide technical guidelines for dieSampling-und Develop test methods before applying the regulation.
Om een ​​gecoördineerde aanpak van inspecties en toezicht door de lidstaten te vergemakkelijken, zal de commissie technical Richtsnoeren met betrekking dead de bemonsterings- en beproevingsmethodiek opstellen alvorens deze verordening wordt toegepast.
Before applying Articles 1 to 7, the Commission shall issue technical guidelines rSamplingund Evidence to facilitate the application of paragraph 1 according to a coordinated concept.
Alvorens de artikelen 1 tot en met 7 has been toegepast, provides the commissie technical directions inzake bemonstering en beproeving op, teneinde een gecoördineerde benadering van de tenuitvoerlegging van lid 1 te vergemakkelijken.
CheckU.NG,Samplingund Analysis of the goods is carried out at the risk and expense of those involved.
De trickede draagt alle risico's en kosten vat het onderzoek, de monsterneming en de analyze van de goederen.
For this reason, the proposal allows for guidelines rSamplingund Establish bulk checks to facilitate community action.
Meestal zullen daarvoor bemonstering en laboratoriumanalyses noodzakelijk zijn. Het voorstel voorziet daarom in de mogelijkheid om richtsnoeren voor de bemonstering en beproeving van bulkgoederen op te put teneinde de dead standkoming van een gemeenschappelijke benadering in de Gemeenschap te vergemakkelijken.
Equipment, specially designed zurSampling,P.Determination and analysis of drilling muds, well cements and other materials specially designed and / or formulated for use in oil and gas wells.
Uitrusting speciaal ontworpn voor monster name, testen en atalyse especiallyn de eigenschappen vat boorsuspenSie, oliebroncement en other materials speciaal ontworpen en / of bereid voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.
in the case of Greece, within 72 hours before departure with a negative result serologically (BTELISA or BT-AGID) and at the time derSamplingmit an insect repellent that has been in effect for more than four days.
what Griekenland concerns, op voorwaarde dat de dieren negatief hebben gereageerd op een serological test (ELISA of AGID) the op zijn vroegst 72 uur vóór het vertrek is uitgevoerd, en dat de dieren op het tijdstip vat de bemonstering voor de test zijn besproeid met An insectenwerend middel dat sea dan four days werkzaam blijft.
In this case, an adjustment will be made in the supply contract to compensate for any decrease in the sugar content between the acceptance stage and the derSamplingvOrgsee it.
In dit gevalt in het leveringscontract een correctiefactor vastgesteld ter compensatie vat een eventuele reducing vat het suikerhalt tussen de ontvangst en de monster eming.
In order to repeal in accordance with Article 36 of the measures under Articles 21 to 35, all holdings within the protection zone in which sheep and goats have been in at least the 21 days before derSamplingnicht have been in direct and close contact with cattle, examined according to a random sample protocol, which guarantees that an infestation rate of at least 5% can be determined with a detection reliability of at least 5%.
As het nationaal laboratorium daartoe over de nodige voorzieningen, dit daar can be born; zoniet moet het national laboratorium zo spoedig mogelijk een monster especiallyn heyt virus vat de primaire uitbraak aan het communautair referentielaboratorium toesturen voor bevestiging en verdere karakterisering, inclusief advies over de antigeenverwantschap van de veldstam met de vaccinstammen in de vaccinbanken van de Gemeenschap.
Ensure that the frequency not specified in this recommendation derSamplingund Controls are sufficient to get an overview of the item to be checked.
Hoewel in deze aanbpossiblyeling geen bemonstering en / of inspectiefrequenties zijn vastgesteld, ervoor te zorgen dat deze toereikend zijn om een ​​beeld van het betrokken onderwerp te krijgen.
The customs office for the entry into the procedure affixes the endorsement in field 11 of the INF 9 and notes which means of identification or control measures are used when substitute goods (e.g.. B..Sampling,Zeggcalculations or technical descriptions, analyzes) have been applied.
Het kantoor van plaatsing viseert vak 12 van het INF 9 en reported wilted identificatiemiddelen been used by wilted measure rules zijn genomen om het Gebruik van equivalente goederen te controleren (bijvoorbeeld monsters, stalen, tekeningen, technical descriptions, analyzes).
the animals examined serologically (BT-ELISA or BTAGID) with negative results within 72 hours before departure and during derSamplingmit an insect repellant that works for more than four days, provided that the relevant monitoring program does not show that the bluetongue virus is active again in an epidemiologically relevant area of ​​origin.
de dieren negatief hebben gereageerd op een serological test (ELISA of AGID) die op zijn vroegst 72 uur vóór het vertrek is uitgevoerd, en op het tijdstip vto bemonstering voor de test zijn besproeid met an insectenwerend middel dat sea dan four days werkzaam blijft, en bovendien op voorwaarde dat uit het lopende toezichtsprogramma niet is gebleken dat het bluetonguevirus weer actief is in a uit epizoötiologically oogpunt relevant area of ​​herkomst.
Some muscles are not standing zurSamplingzur Available, a total of four samples are to be taken from the available muscle groups.
india bepaalde spars rivets have been monstered, been in a total of four monsters Genomen van de spiheen die wel aanwezig zijn
To prove that the derogation does not jeopardize the achievement of the objectives of the national action program and the directive, a network is used to collect data on the nitrate content of water that leaves the root zone and enters the watercourse zurSamplingaus Maintain drainage ditches and the shallow aquifer, which consists of monitoring sites established as part of the National Action Plan.
Om aan te tonen dat de afwijking geen gevaar vormt voor het bereiken van de doelstelling van het national actieprogramma en van de richtlijn, wordt in het kadhe van het national bewakingsprogramma een network opgezet voor bemonstering van afwateringssloten en ondiepe grondwaterlagen the monies as stroomgebiedbewakingspunten in landbouwgebieden, with de bedoeling against te verstrekken over the nitrate content of water dat de wortelzone verlaat en in het grondwater rightkomt.
This minimizes legal uncertainty and effort for those involved rSamplingund Examination reduced.
Dit zal de Rechtssonzekerheid grotendeels take away en de burden especiallyn de bemonstering en beproeving voor de bedrijven beperken.
The same can be said for the random samples to be submitted at the same time as the application for approval, because dieSamplingliegt at the discretion of the applicant.
Hetzelfde geldt voor de bemonstering the seeds met het verzoek om vergunning moet been ingeleverd: het nemen van de monsters wordt overgelaten aan own inzichten van degenen die dat verzoek indien.
The frequency recommended by the commission derSamplingreicHowever, it does not look good and is lower than is currently the norm in Denmark.
De door de Commissie aanbevolen monsterfrequentie is real onvoldoende en betekent een deterioration vto de money end rleechs in Denmark.
The proposal assumes that, thanks to the transmission and storage of information to facilitate traceability, whomigerSamplingund Analyzes to determine the identity of the product in the individual phases of placing on the market are required.
In het voorstel he is also said to have been uitgegaan dat het meedelen en bijhouden van Gegevens met het oog op de traceerbaarheid zal suffer dead a less grote noodzaak om via bemonstering en beproeving van producten de identiteit daarvan in iedere phase van het in de trade brengen vast te.
Samplingaus catches are made at sea or on land by the masters of Community fishing vessels or persons authorized by ICCAT.
De vangst wordt op zee of aan wal bemonsterd door de kapiteins van de vissersvaartuigen van de Gemeenschap of, as dat niet mogelijk is, made by van de ICCAT.
Are the provisions of Directive 2004/18 / EC (1) on the coordination of procedures for the award of public works contracts, supply contracts and service contracts set out in No. 1 above to be interpreted as meaning that they are a consortium consisting exclusively of Italian universities and state administrative authorities of the in No. 8, forbid to tender for service contracts such as the one for the collection of geophysical data and rSamplingaus to participate in the sea?
Moeten de bepalingen van Richtlijn 2004/18 / EG (1) relevant de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, which were zijn aangegeven in point 1, aldus were uitlegerd dat zij connected dat een consortium, dat enkel bestaat uit Italiaanse universiteiten en bestuursorganen as nader genoemd in point 8, deelneemt aan een aanbesteding van diensten as het verzamelen van geofysische Gegevens en Het nemen especiallyn monsters op zee?
A study conducted in 1998 vOnSamplingan 13 points of the river made the bad condition of the Spanish river Segura clear, which is polluted by highly toxic metals and substances from Murcia to its mouth.
Tussen Murcia en de monding van de rivier, high concentraties metals are used in various other, extremely toxic substances.
Samplingund However, tests still have to be carried out for checking purposes if reliable documents cannot be obtained from the exporting country, as well as for control and investigation.
Bemonstering en beproeving blijven evenwel noodzakelijk met het oog op verificatie in gevallen waarin geen manageable documentatie van het uitvoerende land Beschikbaar is, alsmede voor controles en inspecties.
If a Member State applies the risk analysis system, a lower percentage is usedz anSamplingzussig.
India de lidstaten risk analysis techniques toepassen, like a locationr percentage fysieke controles Whererden perform.
These controls included ouchcHSamplingfür Laboratory tests to ensure compliance with quality regulations.
Deze controles omvadden ook monsterneming voor lfromoratorio analysis om de naleving van de kwaliteitscriteria te controleren.
In particular, this concerns the regeneration of forest areas in the Mediterranean region, the economic returns from which are too low: Structural Fund-supported initiatives must be carried out regularlyiGeSamplingder Promote biomass and its use for energy purposes, and the development of sustainable forestry and responsible ecotourism.
Dat zal vooral gebeuren in de vorm van de exploitatie van mediterrane bosses the economically agreed te little opleveren: via structuurfondsinitiatieven moet het regelmatig away vat bokMassa en het gebruik daarvan bij de electricity productiontie worthe aangemoedigd, possiblyenals de ontwikkeling van duurzame bosbouw en responsible ecotoerisme.