Prochownik joanna radca prawn darmowy

Prochownik Joanna Radca Prawny

Szanowni Państwo,
Ochrona prywatności Użytkowników serwisu, w tym przedsiębiorców których dane są publikowane w serwisie Panorama Firm w jest dla Panorama Firm Sp.z o.o. szczególnie ważna. Z tego wwoędu wszyscy Użytkownicy serwisu panoramafirm.pl mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. Panorama Firm Sp.z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane udostępniane w serwisie internetowym panoramafirm.pl są wykorzystywane w celu realizacji doniosłego interesu społecznego, tj. zapewnieniu ogółowi społeczeństwa powszechnego i bezpłatnego dostępu do danych przedsiębiorców działających na rynku polskim, a także umożliwienia łatwego nawiązania kontaktu z przedsiębiorcami.

Mając na uwadze, ZE serwis panoramic Firm istnieje już od 1992 roku stale dostarczając najbardziej aktualne i uporządkowane dane o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarcza na Terytorium RP, aby umożliwić realizacje celów o których mowa powyżej, w tym ciągłego aktualizowania naszego serwisu, stosując najwyższe Standardy ochrony data available oraz realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO pragniemy poinformować Państwa o następującym:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PANORAMA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul.Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestyzego Przedsiębiorców Krazejow. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000116894, NIP: 521-01-25-377, REGON: 012110943 (dalej jako: administrator).

  Contact z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PANORAMA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14a, 02-676 Warszawa contact: lub [email protected] elektronic.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Contact to inspector Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu budowy i rozwoju serwisu Panorama Firm.
  1. w zakresie umieszczenia Pani / Pana danych w serwisie Panorama Firm, ich publikacji, Künst trzecią;
  2. w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego poprawiania serwisu Panorama Firm i pełnej realizacji nierozerwalnie związanej z działalnością Administratora misji upowszechniania dostępu dia interes realizowany przez administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;
  3. w zakresie udostępnienia danych o przedsiębiorcach znajdujących się w serwisie Panorama Firm w ustrukturyzowanym formacie w postaci bazy danych, w celach analitycznych oraz marketingowych swoim Zaufanym Partnerom, tj. . Podmiotom, którzy poddani zostali gruntownej ocenie pod kątem zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa przetwarzania data available osobowych (6 art ust 1 lit. f oraz point 47 Preambuły RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę Trzecia;. Aktualna Lista Zaufanych Partnerów;
  4. w zakresie zapewnienia kontaktu z Panią / Panem w sprawach związanych z umieszczeniem Pana / Pani danych osobowych w serwisie Panorama Firm w formie wizytówki i zarządzaniem danymi umieszczonymi na wizytówżki . 6 ust. 1 lit. b RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;
  5. w zakresie marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Administratora oraz jego Partnerów, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit.foraz point 47 Preambuły RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora)
  6. w zakresie rozpatrywania ew. skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustosunkowania się do skargi lub żądania.
 4. W przypadku, gdy Pani / Pan zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają character odpłatny, Pani / Pana dane osobowe będą również przetwarzane w następujących celach w oparciuod o poniższeze
  1. w zakresie zapewnienia należytej realizacji zawartej z Panią / Panem umowy o świadczenie usług - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
  2. w zakresie Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem czynności windykacyjnych obejmujących także możliwość sprzedaży wierzytelności - art. 6 ust. 1 lit.f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
  3. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w between z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089] (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 5. Pani / Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Zaufanym Partnerom Administratora do celów marketingowych or analitycznych;
  2. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora lub jego Partnerów;
  3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w Dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
  4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora;
  5. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Przetwarzane będą Pani / Pana kontaktowe dane osobowe zgromadzone w publicznych rejestrach i ewidencjach (w tym nazwa, dane kontaktowe i inne dane podane do publicznej wiadomości) - o ile ma to na Panjsana / Pnej.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj .:
  1. przez okres niezbędny dla realizacji celów serwisu Panorama Firm, nie później niż przez okres do 3 lat od dnia wykreślenia Pani / Pana z publicznych rejestrów i ewidencji przedsiębiorców (CEIDG i KRS);
  2. w przypadku celów analitycznych i statystycznych - przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu Panorama Firm;
  3. w przypadku świadczenia usług na Pani / Pana rzecz - przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
  4. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług,
  5. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres istnienia relacji gospodarczej z Panią / Pana, chyba że wcześniej złoży Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

  W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia Dochodzenia roszczeń.

 8. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  4. w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawą wykonawą lipca50 2016 (UE) 2016/12/12 Komisji z. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie i zbierania. Na Pani / Pana żądanie, administrator udostępnia kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
 9. Administrator never przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do Związków Zawodowych oraz danych genetycznych, data available biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby Fizycznej lub data available dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgofzedność z prawem przetwano.
 11. Posiada Pani / Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. Posiada Pani / Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza RODO.

Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora standardów w zakresie prywatności dostępne są w Polityce Prywatności.