Wdechowe ustawienie klatki piersiowej

Prawidłowa klatka piersiowa

Transcrypt

1 seminarium cz.i

2 Prawidłowa klatka piersiowa symetryczna budowa kąt między łukami żebrowymi w miejscu wyrostka mieczykowatego wynosi 90⁰ przestrzenie międzyżebrowe w Górnych częściach klatki piersiowej są niewidoczne, uwidaczniają w częściach Dolnych Łopatki przylegają ściśle do klatki piersiowej Wyrostek mieczykowaty odchodzi od trzonu mostka stanowiąc jego przedłużenie ku dołowi

3 Typy zniekształconej klatki piersiowej Beczkowata, rozedmowa Płaska, asteniczna Gruszkowata Szewska, lejkowata Kurza, krzywicza

4 Klatka piersiowa beczkowata krótka, szeroka ustawiona wdechowo żebra przebiegają poziomo powiększony wymiar przednio-tylny kąt między łukami żebrowymi (nadbrzuszny) większy od prostego mostek, obojczyki i Łopatki ustawione wysoko dołki nadobojczykowe często są uwypuklone rozszerzalność klatki piersiowej bardzo nieznaczna np. w rozedmie płuc

5

6 Klatka piersiowa płaska długa, wąska i płaska zapadnięte dołki NAD i podobojczykowe słabo rozwinięte mięsnie międzyżebrowe i mięśnie ramion odstające Łopatki prosty kąt między łukami żebrowymi ruchome żebro dziesiąte u osób o budowie astenicznej u osób wyniszczonych np.w gruźlicy płuc

7 Klatka piersiowa Szewska, lejkowata Klatka piersiowa gruszkowata w Dolnej części wgłobienie, może byæ zmiana wrodzoną lub na skutek zmian krzywiczych zwykle bezobjawowa jeśli wgłobienie mostka jest Głębokie mogą pojawić oneself zaburzenia czynności SERCA (np. Częstoskurcz) i płuc rozszerzenie górnej części klatki piersiowej zwężenie Dolnej części klatki piersiowej

8

9 Klatka piersiowa Kurza (piersiowo-krzywicza) grzebieniowate wypuklenie mostka (mostek sterczy wybitnie ku przodowi, wymiar strzałkowy zwiększony, podobna do klatki ptasiej) zwykle pochodzenia krzywiczego często krzywicze zgrubienia na granicy Zeber i chrząstek żebrowych (Różaniec krzywiczy) często wciągnięcie klatki piersiowej w miejscu przyczepu części żebrowych przepony (bruzda Harrisona)

10

11

12 Zmiany w klatce piersiowej zależne od skrzywienia kręgosłupa Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi (kyphosis) w następstwie krzywicy, osteomalacji, gruźlicy kręgosłupa (Garb) Skrzywienie kręgosłupa w bok (scoliosis) w następstwie zapalenia Rogów przednich rdzenia, u osób zdrowych Skrzywienie kręgosłupa ku przodowi (lordosis ) w ciąży, guzach jamy brzusznej

13 skolioza nadmierna lordoza lędźwiowa kyfoza piersiowa

14 Oglądanie narządu oddechowego Symetria ruchów oddechowych Skóra (kolor, zmiany) Ruchy nozdrzy Ilość oddechów na minutę Regularność oddechu Problemy z wdychaniem i wydychaniem Ocena przestrzeni międzyżebyldanie wzykystzeni międzyżebrowych obserwaczebrowych

15 Oddychanie gate oddechowy piersiowy (głównie udział mm. Międzyżebrowych) characterystyczny dla kobiet gate oddychania brzuszny (główny udział przepony) characterystyczny dla męczyzn Prawidłowa liczba wechidzyzn Prawidłowa wunkdechów na minutż nieżydłowa liczba wechidz 5

16 Oddech prawidłowy regularny równomiernie głęboki wykonywany bez wysiłku wykonywany przez nos bez szmerów bez zapachu (zapachy po spożyciu pokarmów lub używek) z równomiczernym unoszeniem wykonywany bez wysiłku wykonywany przez nos bez szmerów bez zapachu.

17 W warunkach patologicznych można obserwować zmiany w oddychaniu, takie jak: Oddech zwolniony (bradypnoe) - wywołany jest wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, polekechowym zahęam odowaniem ośrodkoezy. w restrykcyjnych chorobach płuc, w gorączce Bezdech (apnea)> 10 sec. Bez Ruchow oddechowych Ruchy dziwaczne (paradoksalne) przepony zapadanie oneself nadbrzusza we wdechu i uwypuklanie w WYDECHU (przyczyna np. porażenie nerwu przeponowego) Wdechowe zapadanie oneself klatki piersiowej w Dolnej części, czyli wdechowe zapadanie oneself międzyżebrzy never kiedy płuco nadąża za rozszerzeniem oneself klatki piersiowej, najczęściej w napadzie astmy oskrzelowej, w rozedmie płuc iw ostrym zapaleniu oskrzelików

18 Oddech Kussmaula pogłębienie oddechów (hyperpnoe) zwiększenie liczby oddechów (tachypnoe) występuje w śpiączce cukrzycowej, mocznicy, kwasicy metabolicznej spowodowego pobudzeniem ośrodka oddechowychów

19 oddychanie nieregularne Oddech Cheyne a - Stokesa po przerwie w oddychaniu (apnea) trwającej ok. 15sec. występują najpierw oddechy wolne i płytkie następnie coraz częstsze i głębsze gdy głębokość i częstość oddechów osiągnie najwyższy stopnień, oddech znowu staje oneself płytszy i rzadszy, AZ wreszcie ponownie nastąpi bezdech jest wyrazem zaburzeń czynność ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym w czasie przerwy w oddychaniu gromadzi Co2 we krwi i pobudza ośrodek oddechowy u chorych z niewydolnością serca, z przewlekłą chorobą nerek, guzach mózgu, ciężkich zatruciach

20 Oddech Biota okresowy szybki i płytki oddech przerywany pauzą trwającą 10-30sec występuje w zapaleniu opon mózgowych, wylewach krwawych do mózgu

21 Obmacywanie klatki piersiowej Badanie palpacyjne klatki piersiowej stosuje się wraz z metodą oglądania do: Oceny ruchów klatki piersiowej Badania drżenia głosowego Badania tarcia opłucnej

22 Obmacywanie klatki piersiowej c.d. Ocena ruchów klatki piersiowej Najważniejsze jest badanie ruchów klatki piersiowej od tyłu. Umożliwia ono ocenę rozszerzalności dolnych płatów płucnych. Technika badania Dłonie układa się na klatce piersiowej, tak aby kciuki stykały się na kręgosłupie nieco poniżej dolnych kątów łopatek, a pozostałe części dłoni przylegają do klatki w piersiowe. Między kciukami, a palcami wskazującymi wytwarza się kąt, który obejmuje środkową i boczną część łopatki. Badany oddycha głęboko. Obserwuje się zależne od ruchów klatki piersiowej przesuwanie się kciuków, jednocześnie dłonie wyczuwają zakres i symetrię ruchów oddechowych. Ruchy oddechowe są zmienione i niesymetryczne w chorobach opłucnej lub płuc.

23

24 Obmacywanie klatki piersiowej c.d. Badanie drżenia głosowego Drżenie głosowe są to wibracje i drgania powstające podczas mówienia przewodzone przez układ oskrzelowo-płucny na powierzchnię klatki piersiowej. Technika badania Prosi się chorego o mówienie wielokrotne tego samego wyrazu np. liczby 44. W tym czasie obmacuje się kolejno symetryczne miejsca po obu stronach klatki piersiowej. Przewodzenie głosu na powierzchnię klatki piersiowej można ocenić także metodą osłuchiwania.

25

26 Obmacywanie klatki piersiowej c.d. Badanie drżenia głosowego c.d. W przypadku powstania zmian patologicznych na drodze przewodzenia głosu może dojść do: »wzmożenia drżenia głosowego - w stanach zmniejszonej powietrzności płuc przy zachowanej drożności oskrzela. naciek zapalny, duży naciek nowotworowy, W pobliżu dużych oskrzeli wzmożenie drżenia głosowego jest fizjologiczne »osłabienia lub zniesienia drżenia głosowego - spowżodowane jest upskrodś nciastiem. Również wskutek izolacji przez: płyn w jamie opłucnej, odmę opłucnową, zrosty opłucnej, grubą warstwę tkanki tłuszczowej.

27 Obmacywanie klatki piersiowej c.d. Badanie tarcia opłucnej Tarcie opłucnej powstaje w sytuacji, gdy na obu blaszkach opłucnej w toku zapalenia powstają złogi włóknika. Ocierające blaszki płucnej wywierają drgania i wibracje. Technika badania Badanie odbywa się poprzez przyłożenia wewnętrznej strony dłoni do badanego miejsca. Objaw oceny jest zwykle na szczycie wdechu.

28 Topografia klatki piersiowej W Pionie objawy umiejscawia oneself wg następujących linii topograficznych linia mostkowa Środkowa przebiegająca od wcięcia w górnej krawędzi rękojeści mostka do szczytu wyrostka mieczykowatego line mostkowe biegnące wzdłuż prawej i lewej krawędzi mostka line środkowo- obojczykowe przebiegające od Śródka obojczyka w dół line przymostkowe znajdujące w połowie odległości pomiędzy LINIA mostkową a Środkowo-obojczykową line pachowe przednie stanowiące przedłużenie przedniego fałdu pachowego line pachowe tylne przebiegające wzdłuż tylnego fałdu pachy line łopatkowe przebiegające przez szczyt łopatek linia kręgosłupowa Środkowa przechodząca wzdłuż wyrostków kolczystych kręgów piersiowych line przykręgosłupowe znajdujące w połowie odległości pomiędzy liniami łopatkowymi a linią kręgosłupową

29

30 Topografia klatki piersiowej c.d. Na powierzchni klatki piersiowej wyróżnia się wiele okolic topograficznych np. okolice nadobojczykowe ponad obojczykiem okolice podobojczykowe pod obojczykiem okolice sutkowe w okolicy sutków okolice pachowe w obrębie pach okolice nadgrzebieniowe ponad grzebieniami łopatek okolice międzyłopatkowe między przyśrodkowymi krawędziami łopatek okolice podłopatkowe poniżej łopatek

31 Topografia klatki piersiowej c.d. Miejsca orientacyjne na klatce piersiowej kąt Ludwiga (angulus Ludovici) miejsce przyczepu chrząstki drugiego żebra do mostka wyrostek kolczysty C7 kąt łopatki odpowiadajłup Tha rzucie na kr7ęgosłup

32 Opukiwanie płuc Za pomocą opukiwania określić można, czy tkanki w zasięgu opukiwania są wypełnione powietrzem, płynem, czy mają spoisty character. Dotyczy to warstwy 5-7 cm w głąb od miejsca opukiwania. Technika badania Środkowy palec lewej dłoni w pozycji maksymalnie wyprostowanej przyciska się silnie do powierzchni klatki piersiowej. Czubkiem prawego środkowego palca, częściowo zgiętego, uderza się w środkowy paliczek lewej dłoni, uprzednio przyłożony do powierzchni klatki piersiowej. Przy uderzeniu ruchy wykonuje się jedynie w stawie nadgarstkowym. W każdym miejscu opukiwania uderza się dla porównania podwójnie uderzenie wywołuje zjawisko akustyczne zwane w medycynie odgłosem opukowym

33

34

35 Opukiwanie płuc c.d. Dwa rodzaje opukiwania klatki piersiowej: opukiwanie orientacyjne - ma na celu porównawcze ustalenie charakteru odgłosu opukowego w typowych symetrycznych punktach klatki piersiowej opukiwanie szczegółowe (topograficzne) - ma za zadanie określić granice płuc oraz ruchomość granic płuc, opukuje się kolejno od góry do dołu wszystkie międzyżebrza w linii przymostkowej, środkowo-obojczykowej, pachowej środkowej, oraz od tyłu w okolicy nadgrzebieniowej, międzyłopatkowej i podłopatkowej,

36 Opukiwanie płuc c.d. Za pomocą opukiwania uzyskuje się różne rodzaje odgłosu opukowego, się różniące wysokością, nasileniem i czasem trwania: stłumiony cichy, krótki, wysoki modelowo można uzyskać go nad wątroba Jawny - głośny, niski, długi modelowo można uzyskać go nad zdrowym płucem bębenkowy - głośny, o Innej barwie tonu opukowego, dłuższy modelowo można uzyskać go nad bańka gazową żołądka

37 Opukiwanie płuc c.d. Opukiwanie porównawcze płuc - porównywanie odgłosu opukowego w symetrycznych punktach klatki piersiowej. Kolejność: Środkowa część II międzyżebrza (po stronie lewej i prawej) IV m.ż. na zewnątrz od linii środkowoobojczykowej VI m.ż. w linii pachowej środkowej Środek okolic nadgrzebieniowych Połowa okolicy międzyłopatkowej 2 palce poniżej dolnych kątów łopatek w linii łopatkowej

38

39

40 Opukiwanie płuc c.d. Opukiwanie szczegółowe płuc Górne granice płuc: Szczyty płuc znajdują się od przodu w dołkach nadobojczykowych; od tyłu w okolicach nadgrzebieniowych Przyśrodkowa granica szczytu płuca: od mostkowego końca obojczyka ku górze i na zewnątrz do wysokości 3 5 cm ponad obojczyk, przechodzi na tylna ścianę biegnąc łukowato od wyrostka ościstego VII kręgu szyjnego Boczna granica szczytu płuca: 6 cm ku środkowi od wyrostka barkowego, biegnie łukowato do pachy Miedzy granicą przyśrodkową i boczną szczytu płuca znajduje się przestrzeń wynosząca w najwęższym miejscu 6cm = pole szczytowe Kroniga

41 Opukiwanie płuc c.d. Dolne granice płuc Linia mostkowa Linia środk.-oboj. Linia pachowa śr. Linia łopatkowa Linia przykręgosł. Płuco prawe VI ż. VI ż. VIII ż. X ż. Th X Płuco lewe - IV ż. VIII ż. X ż. Th XI

42 Opukiwanie płuc c.d. Obniżenie dolnych granic płuc stwierdza się w: rozedmie płuc (w prowadzącej do niej dychawicy oskrzelowej) obrzęku płuc u asteników Wysoko ustawione dolne granice płuc mogązian być w: przypuadku, przypadku, w: przypadku bęzian być. wysięki, zrosty, nowotwory porażeniu nerwu przeponowego zmianach włóknistych płuc.

43 Opukiwanie płuc c.d. Ruchomość granic płucnych oznacza oneself opukując podczas najgłębszego wdechu i najgłębszego WYDECHU ruchomość należy określić wzdłuż linii orientacyjnych (Środkowo-obojczykowych, pachowych środkowych, łopatkowych) w czasie wdechu odgłos opukowy stłumiony na granicy płuca ulega przejaśnieniu, które przesuwa oneself ku dołowi, w czasie ZAS najgłębszego WYDECHU stłumienie przesuwa oneself ponownie nieco powyżej poprzednio oznaczonej granicy płuca w warunkach fizjologicznych obniżenie Dolnej granicy płuc w czasie wdechu wynosi 4cm, podwyższenie w czasie WYDECHU 4cm, Całkowite przemieszczenie 8cm zmniejszenie ruchomości granic płuc, przyczyny: choroby uniemożliwiające Głębokie oddychanie (ściany klatki piersiowej, płuc , narządów jamy brzusznej), porażenie przepony

44 Zmiana odgłosu opukowego Odgłos opukowy stłumiony 1. gdy płuco stało się bezpowietrzne z powodu: nacieku spowodowanego np. przez zapalenie płuc, gruźlicę, zawał płuca, ropień, nowotwór. niedodmy (atelectasis), czyli zapadania się pęcherzyków płucnych bezpowietrznych pod wpływem ucisku np. płynu wysiękowego. 2. w przypadku znacznego utrudnienia przewodzenia drgań ściany klatki piersiowej, miąższu płucnego i powietrza w płucach wysiękowe zapalenie opłucnej (płynu musi by opzynajmnie

45 Zmiana odgłosu opukowego c.d. Odgłos opukowy bębenkowy w warunkach patologicznych wysłuchujemy: nad dużymi przestrzeniami zawierającymi powietrze, np. nad jamami płuc, w przypadku odmy opłucnowej (Musi byæ jednak otwarta bo inaczej będzie odgłos Jawny i niski) w zagęszczeniu tkanki płucnej umożliwiającej opukiwanie oskrzeli zawierających powietrze, czyli w: płuc zapaleniu, niedodmie, obrzęku płuc w otoczeniu rozległych nacieków płuca lub wysięków opłucnowych, np. powyżej wysięku opłucnowego lub zmian naciekowych w zapaleniu płuc w rozedmie płuc

46 Zmiana odgłosu opukowego c.d. Odgłos opukowy metaliczny charakteryzuje się dźwiękiem metalicznym polega na wystąpieniu wysokich tonów i na powolnym i ustępowaniu powstaje nad dużymi jamami, których ściany są gładgonie prjziely są gładgoie władowy wzech or

47 Objawy opukowe przy wysięku opłucnowym Wysięk opłucnowy może być wolny (ruchomy przy zmianie pozycji ciała) lub otorbiony (otoczony przez zrosty) wywołuje stłumienie, dopiero gci osi. tj. gdy wynosi ok. 100ml lewostronny znosi tzw. przestrzeń półksiężycowatątraubego, która jest zawarta między obszarem stłumienia wątroby i śledziony a łukiem żebrowym i nad która normalnie stwierdzamy odgłos opukowy bębenkowy wolny wysięk układa w swej górnej granicy w postaci linii łukowatej (linia Damoiseau-Ellisa) od kręgosłupa wznosi oneself stopniowo w kierunku Łopatki ; najwyższy poziom osiąga w linii łopatkowej lub pachowej, następnie obniża się ku przodowi w większych wysiękach znajdujemy stłumienie odgłosu opukowego po stronie przeciw.trójkącie Grocco-Rauchfussa (zależne od przesunięcia śródpiersia) nad wysiękiem można stwierdzić odgłos opukowy mniej stłumiony, obejmujący obszar trójkąta o szczycie trójkąta o szczycie dołójowany

48 Objawy opukowe przy wysięku opłucnowym c.d. Odgłos opukowy bębenkowy Trójkąt Garlanda Linia Damoiseau -Ellisa Odgłos opukowy stłumiony Trójkąt Grocco- Rauchfussa

49 Osłuchiwanie płuc Określenie characteru szmerów oddechowych Stwierdzenie obecności lub braku szmerów dodatkowych Badanie przewodzenia głosu i szeptu

50

51 Osłuchiwanie płuc c.d. Osłuchiwanie: Porównawcze (w tych samych miejscach obydwu połów klatki piersiowej) Szczegółowe (kolejnych części płuc lub znalezionych już badaniem porównawczym zmian)

52

53

54 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmery oddechowe podstawowe: Szmer oddechowy pęcherzykowy (podobny do dźwięku wypowiadania litery f przy zwężonych ustach) Szmer oddechowy oskrzelowy (podobny do dźwięku przy liter wdychaniu i wydiemza hustaniu jaki do liter wdychaniust i wydiemza)

55 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmer oddechowy pęcherzykowy: powstaje w związku z rozszerzaniem Í wypełnianiem powietrzem prawidłowych pęcherzyków płucnych i jest wywołany wdechowym rozszerzaniem oneself płuca dobrze słyszalny podczas wdechu podobny do miękko szeptem wypowiedzianej głoski F podczas WYDECHU znacznie krótszy (1/5 części wdechu)

56 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmer pęcherzykowy zaostrzony zbliżony do szeptem wymawianej głoski f, lecz znacznie silniejszy powstaje w wyniku zwężenia światła oskrzeli wskutek obrzęku i błony zyciezów sązów.

57 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmer pęcherzykowy osłabiony powstaje w wyniku: obecności przeszkody w oskrzelach zmniejszenia ruchomości oddechowej przy drożnych oskrzelach, gdy inny czynnik mechaniczny przeszkadza należytemu rozszerzeniu pęcherzyków płucnych (np zrosty opłucnowe.) Odsunięcia płuca od ściany klatki piersiowej (np w wysięku opłucnowym, odmie opłucnej, nowotworach. opłucnej) Szmer pęcherzykowy zniesiony znaczne zwężenie oskrzeli, np. nowotwór, ciało obce, gęsty śluz

58 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmer pęcherzykowy szorstki nierówny, nieczysty osłabiony, niewyraźny powstaje w następstwie zwężenia oskrzeli przez proces zapalny (nieżyt oskrzeli) Szmer pęcherzykowy przerywany wdech nieciągły, przerywany wywołany oporem, jaki napotyka wdychane powietrze w następstwie obrzęku błony śluzowej lub z powodu wydzieliny oskrzelowej (w nieżycie oskrzeli)

59 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmer pęcherzykowy z wydłużonym wydechem w warunkach fizjologicznych dość często nad prawym szczytem (bliskie sąsiedztwo wielkich oskrzeli i budową prawego górnego oskrzela, którnego oskrzela k), które jestskrzela skr

60 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmer oddechowy oskrzelowy Wydech trwa dłużej niż wdech i jest silnie zaznaczony fizjologicznie występuje nad tchawicą i dużymi oskrzelami, w górnej części mostka oraz między łopatkami na wysokości III kręgu piersiowego, zwłaszcza po stronie prawej (w wyniku przewodzenia szmerów oddechowych powstałych w Górnych drogach oddechowych na powierzchnię klatki piersiowej)

61 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmer oddechowy oskrzelowy patologiczny nad ogniskiem bezpowietrznej tkanki płuca, gdy oskrzele doprowadzające jest drożne (e.g. powodu nacieku lub ucisku z zewnątrz, np w. Płuc zapaleniu, gruźlicy, nowotworach) lepsze przewodzenie szmeru krtaniowotchawiczego, który ulega wzmocnieniu w tkance zagęszczonej nad jamami płucnymi komunikującymi oneself z oskrzelami nad rozstrzeniami płuc

62 Osłuchiwanie płuc c.d. Rodzaje oddechu oskrzelowego Cichy w głęboko ułożonych naciekach płuc głośny nad zbitymi naciekami, czasami na górnej granicy wysięku Jamisty, amfoteryczny głęboki, miękki, nieraz bardzo głośny o domieszce metalicznej, głównie nad przestrzeniami zamkniętymi zawierającymi powietrze, jak jamy płuc, duże rozstrzenie oskrzelowe, czasami razem z odgłosem opukowym metalicznym

63 Osłuchiwanie płuc c.d. Szmery (dźwięki) oddechowe dodatkowe: Podział klasyczny: Rzężenia search Świsty i furczenia Wilgotne Drobnobańkowe Średniobańkowe Grubobańkowe Trzeszczenia Szmer tarcia, opśrediazeynez

64 Osłuchiwanie płuc c.d. Rzężenia seeking powstają, gdy ściany oskrzeli oblepione są GESTA wydzieliną silnie trzymającą oneself Scian oskrzeli i rozpiętą w postaci Nitek i Blon ulegających rozerwaniu przez prąd powietrza wdechowego i wydechowego słyszalne we wdechu i WYDECHU, obfitsze w WYDECHU Świsty w mniejszych oskrzelach (zapalenie oskrzelików, astma oskrzelowa ) Furczenia w większych oskrzelach (ciało obce, guz oskrzela, przekrwienie bierne płuc, obrzęk płuc)

65 Osłuchiwanie płuc c.d. Rzężenia wilgotne występują na całym wdechu powstają, gdy znajdująca w oskrzelach płynna wydzielina równocześnie z powietrzem przesuwa oneself podczas oddechu lub kaszlu należy depending osłuchiwać podczas spokojnego oddychania, głębokiego oddychania i po kaszlu niekiedy pojawiają oneself po kaszlu, innym razem znikają zależą od średnicy zalanego oskrzela są 3 rodzaje: drobno-, średnio- i grubobańkowe przyczyną mogą być: nieżyt oskrzeli, gruźlica, ropień płuca, zawał płuca, obrzęk płuc, krwotok płucny.

66 Osłuchiwanie płuc c.d. Trzeszczenia słyszalne przeważnie na wdechu wywołuje je rozklejanie przy głębokim wdechu zlepionych ścian pęcherzyków płucnych powstają, gdy płyn znajduje się w pęcherzykach np. w zapaleniu płuc, obrzęku płuc, gruźlicy, zawale płuca, niewydolności krążenia, rozstrzeniach oskrzeli fizjologicznie mogą powstać, gdy pacjent długo leży; przechodzą po kilku głębszych wdechach Tarcie opłucnej skrzypienie po śniegu; słyszalne podczas całego oddechu (i wdechu, i wydechu) zapalenie opłucnej search (boczna część klatki piersiowej)

67 Osłuchiwanie płuc c.d. Pluskanie (succussio Hippocratis) powstaje wówczas, gdy w opłucnej znajduje oneself równocześnie płyn i powietrze wywołuje depending odor chorego lub wstrząsanie klatki piersiowej wysłuchujemy depending po przyłożeniu ucha do klatki piersiowej podobne do szmeru jaki powstaje przy wstrząsaniu butelki wypełnionej do połowy płynem

68 Osłuchiwanie płuc c.d. Osłuchiwanie mowy i szeptu: 1. Fizjologiczny odgłos oskrzelowy mowy (bronchophonia fizjologiczna) nad miejscami występowania szmeru oskrzelowego (górna część mostka, okolica międzyłopatkowa, okolice wnęki płuc) nad tkanka płucną Zdrowa never wysłuchujemy mowy głośnej ani szeptanej, jedynie wyraźne mruczenie second Patologiczny odgłos oskrzelowy mowy nad miejscami występowania bezpowietrznej tkanki płucnej, powietrznej jamy i nad rozstrzeniami oskrzeli silniej słyszalny głos z wyraźniejszą artykulacją

69 Osłuchiwanie płuc c.d. 3. Osłuchiwanie szeptu Słyszalny bardzo wyraźnie: w miejscu drobnych nacieków w płucu w okolicy górnej granicy miernego wysięku opłucnej, zwłaszcza blisko dolnego Kata Łopatki 4. Kozi bek = aegophonia nieżyty oskrzeli wysiękowe zapalenie opłucnej (w miejscu górnej granicy wysięku) glos przerywany, mający odcień nosowy (jak przy mówieniu przy zamkniętych nozdrzach)